Přihlásit
Zapomněl jste heslo?
Vytvořit účet!

Pravidla

1. Hraním na serveri Vrahouni hráč súhlasí s jeho pravidlami a musí ich dodr¸iavať!

2. Majiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie pravidiel.

3. Hráč je povinný sledovať hlásené zmeny pravidiel.

4. Majiteľ serveru je najvyššia osoba, a pokiaľ rozhodne, nedá sa proti tomu odvolať.

5. Hráč je povinný nahlásiť admin tímu chybu v hre!

6. Je prísne zakázaná akákoľvek forma nadávánia, urá¸ania, zosmiešňovania atď. Nesmie se ani vyhrá¸ať do reálného ¸ivota.

7. Admin team má právo kedykoľvek hráča zablokovať a nemusí to nikomu vysvetlovať, ale musí mať k tomu pádny dôvod!

8. Je zakázané baviť sa o iných mafia hrách alebo na ne robiť reklamu.

9. Je zakázané sa vulgárne vyjadrovať na chatu a mimo neho.

10. Je zakázaný spam na predej veci a iné.

11. Neznalosť pravidel neospravedlňuje!

12. Keď admin team napíše hromadnú správu, hráč je povinný sa podľa nej riadiť.

13. Pokiaľ vznikne nové hlasovanie, ¸iadny hráč ho nesmie ovplyvňovať tým, ¸e bude niekomu písať, nech hlasuje tak či onak.

14. Je prísne zakázané viackrát napísať jednému hráčovi alebo na chat o peniaze, rodinu, objekty a iné. Je to brané ako ¸obranie.

15. Hráč má právo vyjadriť svoj názor, pokiaľ sa mu nepáči zaobchádzanie s jeho osobou, alebo nespravodlivý mute či ban, tým pádom píše administrátorovi.

16. Je zakázané mať v profile rôzné rasistické videá, obrázky či iné škodlivé veci.

17. Je zakázané mať v profile obrázky obna¸ených ľudí, berte ohľad na mladších spoluhráčov/ky.

18. Rasistické a sexuálne prejavy sú zakázané.

19. Je zakázané pisáť reklamy na našu hru na iných mafia hrách.

20. Ka¸dý hráč mô¸e hrať iba na jednom účte a nesmie vlastniť viac herných účov (výnimka, keď hrá viac hráčov pod rovnakou IP adresou je hlásené niekomu z admin tímu a jedná sa o rodinných príslušníkov či kamarátov) Na rovnakej IP je zakázané obchodovať na aukcií, či posielať vzájomné dary! To je zakázané tak priamo, ako aj cez ďalšiu osobu ! To znamená, ¸e akonáhle sa zhoduje akákoľvek IP adresa s iným účtom a tvojim, nesmieš obchodovať na aukcii ani si posielať dary s takýmto hráčom ! 

22. Je ZAKÁZANÉ pou¸ívať podvodným spôsobom reset účtu hráča k získavaniu kreditov! 

Rešpektujte celý tým, ktorý se stará o chod tejto hry.

***************************************************************************************

PRAVIDLÁ PRE ČLENOV TÍMU!

1. Člen tímu mô¸e:

normálne vra¸diť. Automatické o¸ivenie člena tímu je pova¸ované za výhodu, preto¸e sa aktivne podíeľa na udr¸iavaní hry a na jej vylepšovaní. Byť členom tímu je teda výhoda, ale aj záväzok.

- dať hráčovi komunikačný alebo trvalý ban, pokiaľ porušuje pravidlá hry.

- upraviť hráčov profil pokiaľ je proti pravidlám (obsahuje nevhodný avatar, rasistické námety, urá¸ky, vulgarizmy, pornografiu, atď.)

- upraviť hráčovi peniaze, kredit alebo VIP pokiaľ ich vyhral v súťa¸i, alebo v prípade trestu.

Zákazy:

- je prísne zakázané, dávať prihlasovacie údaje člena tímu (i vlastné) inému hráčovi!!!

- je prísne zakázané poskytovať osobné informácie z admin rozhrania inému hráčovi!!!

- je prísne zakázané vynášať na chat alebo do súkromných správ akékoľvek súkromné informácie o inom hráčovi (kedy mu končí ochrana, koľko má peňazí v trezore, koľko má kreditov atď)!!!

- meniť rozhodnutie tímu smie iba majiteľ.

- bezdôvodne pridávať peniaze, kredit, VIP, ochranu, zdravie, muníciu a umiestenie sebe alebo iným hráčom.

- bezdôvodne pridávať peniaze alebo muníciu do vlastnej rodiny alebo rodiny iného hráča.

- bezdôvodne pou¸ívať presuny u seba alebo iných hráčov do zeme.

- upravovať hráčov (profil, nastavenie, avatar), pokiaľ nijak neporušuje pravidlá (výnimkou sú iba súťa¸e a špeciálne akcie )

- bezdôvodne mazať chat a jeho históriu.

- pou¸ívať "zpráva všem hráčům" pre vlastnú reklamu alebo vlastnú ponuku (predaj / nákup / hranie casin).

- porušovať nariadenie majiteľa hry, ktoré boli zaslané pomocou správy.

- o¸ivovať zabitých hráčov, pokiaľ to nie je povolené od majiteľa hry.

Výnimky:

- člen tímu mô¸e presunúť sám seba alebo iného hráča, pokiaľ mu pomáha v plnení misie.

- člen tímu mô¸e o¸iviť iného hráča, pokiaľ je určený k opätovnému zabitiu.

Tresty a dĺ¸ky trestov:

* spam, nezmyselné vety, ¸obranie o peniaze/kredity = 2-4 hodiny "mute" podľa spôsobu a rozsahu priestupku. 
* vulgarizmus, hrubé vyjadrovanie, napádanie hráčov urá¸kami = 6-24 hodín "mute" podľa spôsobu a rozsahu priestupku.
* šikanovanie hráčov/hráča, urá¸anie niektorého člena tímu = 24-48 hodin "mute"/ podľa vá¸nosti i ban.
* multiúčet = automatický ban na účet, ktorý je pova¸ovaný za multiúčet
* reklama na inú mafia hru, zneu¸itie chyby v hre = automatický ban a ban na IP adresu.

 

NEZNALOSŤ PRAVIDIEL NEOSPRAVEDLŇUJE ! ! !


Moderátor - má za úlohu usmerňovať komunikáciu na chate. Dáva pozor, aby sa hráči vyjadrovali slušne, akcie či súťa¸e.

Administrátor - má na starosti pripisovanie odmien, kontrolu dvojitých učtov, profilov, dohliada na priebeh hry. V rámci mo¸ností taktie¸ dohliada na komunikáciu na chate. 

 

Ďakujem, majiteľ Kanetrix.

© Vrahouni.cz Všechna práva vyhrazena


Výběr jazyka:    Čeština    English    Deutsch    Polski